Podmínky pro poskytování kurzů jógy

lektorka jógy Bc. VERONIKA PYTLÍKOVÁ

Zákazník se může přihlašovat na konkrétní kurzy jógy na e-mailu: v.pytlikova@gmail.com, FB stránkách.: Jóga a umění Veronika Pytlíková Plzeň, a webových stránkách: www.yogart.cz, nebo osobně.

▪ Údaje uvedené v přihlášce jsou poskytovatelem považovány za správné.

▪ Odesláním přihlášky se zákazník zavazuje zaplatit za kurz dohodnutou cenu.

▪ Poskytovatel co nejdříve po obdržení přihlášky toto obdržení zákazníkovi potvrdí e-mailem.

▪ Přihláška, na kterou není zákazníkem zaplacena celá částka do 10 dní od odeslání bude stornována, přičemž platí, že poskytovatel automaticky odstupuje od smlouvy.

▪ Po přijetí platby na účet poskytovatele poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí platby a platnost přihlášky (vznik smlouvy) e-mailem.

▪ Poskytovatel se zavazuje poskytovat kurz jógy daného typu jedenkrát týdně ve stanovený den, čas, období a místo, vyjma státních svátků nebo předem oznámených termínů.

▪ Poskytovatel má právo zrušit přihlášku, před začátkem kurzu v případě, kdy není možné zabezpečit objednaný kurz. V takovémto případě zákazníkovi bezodkladně vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní kurz, nebo jiné řešení, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit přihlášku také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).

▪ Letní permanentky jsou platné vždy pouze pro období červen až srpen, které je uvedeno na permanentce.

1. Platby

Platbu za přihlášku musí zákazník provést: převodem na účet poskytovatele na základě e-mailu s údaji k platbě. Platba převodem je možná pouze v CZK.

2. Odstoupení od smlouvy

▪ Klient má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od přihlášení bez udání důvodů. Později už vrácení peněz není možné. Vyjádření k odstoupení od smlouvy je možné zaslat poštou na adresu Nečtiny 62, 33163 nebo e - mailem na adresu: v.pytlikova@gmail.com. Rozhodne-li se zákazník odstoupit od smlouvy, je povinen v oznámení o odstoupení adresovaném poskytovateli uvést informace o tom, na který kurz byl přihlášen a číslo svého bankovního účtu pro vrácení peněz. Smlouva se při splnění všech výše uvedených podmínek od počátku ruší. Poskytovatel vrátí zákazníkovi ve lhůtě nepřekračující 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení, celou částku zaplacenou zákazníkem za přihlášku. Pokud mezi tím již klient navštívil některé lekce v kurzu, poskytovatel vrátí klientovi poměrnou část za neodchozené lekce v kurzu.

3. Ochrana osobních údajů

▪ Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci vytvoření přihlášky jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů - GDPR.

▪ K poskytování osobních údajů dochází při odeslání přihlášky, a to v rozsahu údajů uvedených zákazníkem ve formuláři přihlášky.

▪ Zákazník se před odesláním přihlášky seznámil s Informací poskytovatele o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.yogart.cz

4. Náhrady a zrušení lekcí

▪ V případě nenahlášené absence trvající déle než 6 týdnů má poskytovatel právo přihlášku stornovat, aby umožnil cvičení dalším zájemcům.

▪ Při zameškání lekcí ze strany klienta se peníze za kurzovné nevrací.

▪ Zameškané lekce lze nahradit jen v rámci zaplaceného období po předchozí domluvě s lektorkou. Maximální počet možných náhrad v jednom kurzu jsou 4.

▪ Zmeškané lekce lze také nahradit tak, že za sebe pošlete náhradního účastníka / účastnici.

▪ V případě absence lektora může ve výjimečných případech dojít ke zrušení lekce ( maximálně 2 x v kurzu). V tomto případě budou zákazníci upozorněni v předstihu e-mailem nebo pomocí zprávy SMS a zrušenou lekci si mohou nahradit.

▪ V případě zrušení lekcí vzhledem k rozhodnutí vlády (uzavření provozoven př. Nouzový stav a restrikce vzhledem ke COVID 19 ...), budou lekce nahrazeny video lekcemi, maximálně však 2x, další lekce by se nahrazovali přímou docházkou v náhradních termínech, popřípadě bude nabídnuta jiná kompenzace, která bude v dané době možná.

▪ Kupovat si vstupenky na jednotlivé lekce lze jen u tzv. otevřených lekcí, nebo po domluvě s lektorkou. Cena jednorázového vstupu v kurzu je pak vyšší, než jaká by byla vypočítána z celého kurzu.

▪ Permanentky jsou platné pouze omezenou dobu, vyznačenou na dané permanentce. Peníze za neodchozené lekce z permanentky se nevrací.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem jógacenter a sportovišť, kde jednotlivé kurzy a lekce probíhají. Zakoupením jednorázového vstupu, semestrálního kurzu či jeho části nebo speciálního semináře potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.